ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ در دیاری که دران نیست کسی یارکسی! یارب ای کاش نیفتد کار کسی به کسی! * * * * * * * * * * * * * * * http://maziyarmohammadi.mihanblog.com 2020-05-30T09:48:54+01:00 text/html 2012-02-23T10:29:26+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi شعرکارت عروسی(6) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/866 <p><font size="2">زیر بام سعادت پیمان مهر می‌بندیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ما را در این میثاق همراه باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">قلب من و تو را</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پیوند جاودانه مهری است در نهان</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پیوند جاودانه ما ناگسسته باد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">تا آخرین دم از نفس واپسین ما این مهر بسته باد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">در پیشگاه حجت محض زمان مهدی(عج)</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">منجی جهان</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منت‌دار حضور شمائیم.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2"><br>ای كاش عشق را زبان سخن بود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">آنها زندگی مشترك خود را جشن می‌گیرند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با تشریف فرمائی خود سرافرازشان فرمائید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مرا به رجعت خورشید باور است هنوز</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">در میان همه گلهای نجیب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گل مریم چیدم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">و در این محفل عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با دوصد شاخه یاس</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مقدم پاك شما یاران را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; همه گل می‌كاریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">محفلی ساخته‌ایم روشن از پرتو مهر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایبانش گل سرخ</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بی‌ریا همچو سپهر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ما در این محفل انس، در عبادتكده نورانی خود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">شوق روحانی دیدار تو در دل داریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ما در این محفل انس، در عبادتكده نورانی خود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">از دورترین فاصله‌ها به هم رسیدیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">و تا اوج بودن با همیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با حضورتان شادیمان را دو چندان كنید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">شاخ و دم که ندارد!</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آدمیزاد احتمال دارد هر اشتباهی را مرتکب شود،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">حالا مال ما یک کمی بد فرم تر بوده،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ازدواج کرده ایم!</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">شما هم خبطی مرتکب شوید،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بیایید دور هم، همدیگر را دست می اندازیم،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; می خندیم،</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حال می دهد به جان شما</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">معاشران گره از زلف یار باز کنید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">حضور خلوت انس است و دوستان جمعند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">وان یکاد بخوانید و در فراز کنید.</font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-02-23T10:24:35+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi شعرکارت عروسی(5) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/865 <p><font size="2">خدایا به هر آنكه دوست میداری بیاموز كه:</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;عشق از زندگی كردن بهتر است</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">و به هرآنكه دوست‌تر میداری بچشان كه:</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;دوست داشتن از عشق هم برتر است.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">روز وصل دوستداران یاد باد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مقدمتان به دیده منت</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">یادگاری كه در این گنبد دوار بماند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">زندگی رسم خوشایندی است</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ما گره خواهیم زد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">دلها را با عشق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زندگی را با مهر</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ما به یك آینه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یك بستگی پاك قناعت داریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مقدمتان را گرامی میداریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">خانه‌ای ساخته‌ایم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سایبانش همه عشق&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">زیر پا فرش غرور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; در حصارش همه تكرار صفا</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ما در این جمع لطیف</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">لطف دیدار تو را می‌طلبیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">حافظ شب هجران شد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بوی خوش وصل آمد شادیت مبارك باد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ای عاشق شیدایی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با سنت عشق گرد هم می‌آییم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">آنجا كه دوست داشتن تنها كلام زندگی است.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">معنای عشق چیست بجز&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عشق</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بهم رسیدن یعنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آغاز</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با هم ماندن یعنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زندگی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">زندگی با عشق یعنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كامیابی</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">همتمان بدرقه راه كن ای طایر قدس</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">كه دراز است ره مقصد و ما نوسفریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را در</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">دشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را به</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">زیبایی در دلها بیاوریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كه زندگی تنها یادگاری از محبت است</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"></font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">آغاز می‌كنیم زیستن را</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیوستن</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; و یكی شدن را</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود</font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-02-23T10:21:31+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi شعرکارت عروسی(4) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/864 <font size="2"> </font><p><font size="2">شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا كز اول شب در صبح باز باشد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">آغاز زندگی نوین خویش را جشن می‌گیرند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">حضور شما در این جمع نشانه پاكترین محبتهاست</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">این دل كوچك ما گل به دامن بشود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">در انتظاریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با گل حضور خود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">محفل آرای سرور ما باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">ساقی به نور باده برافروز جام ما</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">هرگز نمیرد آنكه دلش زنده شد به عشق</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">ثبت است بر جریده عالم دوام ما</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">در انتظاریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;با گل وجود خود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">محفل آرای سرور ما باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">می سراییم با هم شعر شکفتن را در باغی از آرزو</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با نوایی از پیوند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">با آمدنتان هم صدایمان باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">دلمان می خواهد با نسیم سحری</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">شاخه ای از گل یاس</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بوته ای از گل مریم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بغلی از گل از گل سرخ</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">همه را دسته کنیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">بهار را به استقبال برویم.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">حضورت ای دوست</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌كند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><font size="2"></font><p><font size="2">قلب من و تو را</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پیوند جاودانه ی مهری ست در نهان</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">پیوند جاودانه ی ما ناگسسته باد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">تا آخرین دم از نفس واپسین ما</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">این عهد بسته باد</font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-02-23T10:17:08+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi شعرکارت عروسی(3) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/863 <font size="2">بار سفر بسته‌ایم به قصد دریای همدلی<br>&nbsp;<br>در پگاه آغازین این سفر همراهمان باشید </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">خانه‌ای ساخته‌ایم سایبانش همه عشق <br>&nbsp;<br>زیر پا فرش غرور در حصارش همه تكرار صفا<br>&nbsp;<br>ما در این جمع لطیف<br>&nbsp;<br>لطف دیدار تو را می‌طلبیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">می‌خواهیم مهربانی را بیاموزیم<br>&nbsp;<br>موسم نیلوفران ما شما را می‌خواند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">پایان هر رفتن رسیدن است<br>&nbsp;<br>و ما اكنون به نقطه‌ای رسیده‌ایم كه آغاز یك رفتن است<br>&nbsp;<br>در این آغاز همسفر ما باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> <br>همتمان بدرقه راه كن ای طایر قدس<br>&nbsp;<br>كه دراز است ره مقصد و ما نوسفریم </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><font size="2"></font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> <br>دست در دست هم نهاده‌ایم و سفره دوستی را در <br>&nbsp;<br>دشت آرزوها گسترانده‌ایم تا هر خاطره‌ای را به<br>&nbsp;<br>زیبایی در دلها بیاوریم<br>&nbsp;<br>كه زندگی تنها یادگاری از محبت است<br>&nbsp;<br>شوق فشردن دستان شما برایمان انتظاری است شیرین </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">آغاز می‌كنیم زیستن را<br>&nbsp;<br>پیوستن <br>&nbsp;<br>و یكی شدن را<br>&nbsp;<br>لطف حضور شما در جشن این آغازمایه شادی ما خواهد بود</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2"><br>مرا به رجعت خورشید باور است هنوز<br>&nbsp;<br>دل بسته‌ایم به صبح سپید، به سپیدی بلندترین تیله خورشید<br>&nbsp;<br>دل بسته‌ایم به زندگی، با ما باشید.</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">یادتونه بچه بودیم می‌گفتین<br>&nbsp;<br>ایشاا.. خوشبخت بشین<br>&nbsp;<br>حالا دعاتون مستجاب شد</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2"><br>خانه ای ساخته ایم <br>&nbsp;<br>سایه بانش همه عشق <br>&nbsp;<br>زیر پا فرش غرور <br>&nbsp;<br>و حصارش همه تکرار صفا <br>&nbsp;<br>ما در این جمع لطیف <br>&nbsp;<br>لطف و دیدار تو را می طلبیم</font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-02-23T09:53:56+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi شعرکارت عروسی(2) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/862 <p><font size="2">یادتونه بچه بودیم می گفتین<br>ایشاا...عروسیتون<br>حالا وقتشه تشریف بیارید!<br>&nbsp;<br></font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2"><br>دلمان می خواهد با نسیم سحری <br>&nbsp;<br>شاخه ای از گل یاس <br>&nbsp;<br>بوته ای از گل مریم <br>&nbsp;<br>بغلی از گل از گل سرخ <br>&nbsp;<br>همه را دسته کنیم <br>&nbsp;<br>برگیریم و بسازیم سبدی از پر طاووس سپید <br>&nbsp;<br>تا دهیم مژده بر آنان که در این بزم به ما پیوندند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="2"><br>من و او هم سفری یک دل و یک دانه شدیم <br>&nbsp;<br>هم ره دلشدگان راهی میخانه شدیم <br>&nbsp;<br>قدمی رنجه کنید و در ما بگشایید <br>&nbsp;<br>طرب اینجاست بیایید که پیمانه شدیم</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2">لانه‌ای ساخته‌اند با گل یاس سفید<br>&nbsp;<br>در فراسوی بهار، ما ترا می‌خوانیم تا به لطف قدمت<br>&nbsp;<br>این دل كوچك ما گل به دامن بشود<br>&nbsp;<br>در انتظاریم<br>&nbsp;<br>با گل حضور خود<br>&nbsp;<br>محفل آرای سرور ما باشید</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="2">آغاز زندگی نوین خویش را جشن می‌گیرند<br>&nbsp;<br>حضور شما در این جمع نشانه پاكترین محبتهاست</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2"><span style="font-size: 8pt;" lang="fa"> </span></font></p><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font><p><font size="2"><br>برانیم تا دلهایمان را به مهر پیوند زده <br>&nbsp;<br>بهار را به استقبال برویم.<br>&nbsp;<br>حضورت ای دوست<br>&nbsp;<br>قدمهایمان را استوار و دلهایمان را گرم می‌كند</font></p><font size="2"> </font><p><font size="2">&nbsp;</font><font size="2">* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font></p><p><font size="2"><br>خدایا به هر آنكه دوست میداری بیاموز كه:<br>&nbsp;<br>عشق از زندگی كردن بهتر است<br>&nbsp;<br>و به هرآنكه دوست‌تر میداری بچشان كه:<br>&nbsp;<br>دوست داشتن از عشق هم برتر است.</font></p><font size="2"> </font> text/html 2012-01-22T10:48:36+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس پشب بخیر http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/861 <font size="2">لالایی كن بخواب قشنگترین یار<br> منو از خواب غفلت كردی بیدار<br> لالایی كن بخواب معنی عشقم<br> الهی بمونی تو سرنوشتم<br> لالایی کن شبت به خیر عزیزم<br> تمام عشقمو به پات میریزم<br> <br> <a target="" title="" href="http://www.goodiran.com/index.php/site/index/home"><span style="font-weight: bold;"></span></a></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> <br> لالایی لا لا بخواب ای گل نازم<br> که واسه چشای تو قصه می سازم<br> لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن<br> همه فرشته ها روتو می بوسن<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> ببین یکی میخواست از خواب بیدارت کنه من نذاشتم کار خوبی کردم؟<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> ‌میخوام&nbsp; وقتی تو&nbsp; خوابی کنار تو بشینم<br> اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم<br> مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم<br> ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> مثل یه گنجیشک کوچیک اروم بخواب مهربونم<br> چشماتو رو هم بذار من اینجا بیدار میمونم<br> کابوس رو زندون میکنم خواب بد رو میسوزونم<br> حافظ خواب تو میشیم منو خدای خوب دل<br> چشمهاتو فردا میبینم خوب بخوابی شبت به خیر<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> وقتی تو خوابی،تو مهتاب / همه چی با من ،غریبه<br> خواب تو یه سقف کوتاه / پشت اون نوری غریبه<br> خواب تو،خواب یه گندم / توی سرزمین عشقه<br> خواب یه قصهء خوب / کفشای غمگین عشقه<br> خواب تو خواب گل یاس / خواب یه حسِ ِ نجیبه<br> <br> <br> قوز بند و کتف بند پاک سمن بخرید و ببینید چه خوب شما را به ادامه خوابی که در خواب میدید دعوت میکن<br> <br> <br> عزیزم خواب و بیدارت قشنگه<br> شب من بی تو&nbsp; بی آب و رنگه<br> بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم<br> منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> خوابای رنگی بیبینی<br> خواب دلتنگی نبینی<br> شبت به خیر ای مهربون<br> خوب بخوابی عزیز جون<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> بچه ها می گن تو اهل سینمایی … ما سر یه چیز دعوامون شده … مگه راکی همون رمبو نیست ؟!؟ البته اگه خوابی لازم نیست الان اس ام اس کنی، فردا صبح هم بگی مشکلی نیست. ولی ما رو بی خبر نذار<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> باز هم ضایع شدم! گوشیت سایلنت بود!<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> میخواستم ببینم شب‌ها که میخوای بخوابی، گوشیتو خاموش می‌کنی که سر کارت نزارن؟<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> شده خواب ببینی که وقتی خوابیدی تو خواب داری خواب میبینی که خوابی و داری می خوابی و خواب خوابو میبینی که در اون حالی که تو خواب داری خواب خواب رو میبینی تو خواب همونطور که خوابی یکی دیگه هم مثل خودت خوابه و تو خوابش خوابه خوابو میبینه و همین طور که خوابیده تو خواب به تویی که خوابی بگه:چقدر سرکاری؟<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> این SMS تنها برای بیدار کردن شما ارسال شده و هیچ ارزش دیگری ندارد حالا می تونی بری بخوابی شب بخیر<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> پاشو سرت از رو متکا افتاده پایین<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> از اونجایی که شتر در خواب بیند پنبه دانه،گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه، وظیفه خودم دونستم بیدارت کنم! آخه داشتی بالشتتو می خوردی<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> ببخشید که دیر وقته ولی یه سوال داشتم که خیلی وقت میخواستم ازت بپرسم که الآن یادم اقتاد : ایران به کشورهای دیگر نفت میفروشه بشکشو پس میگیره یا با بشکه میده؟!؟!؟!؟<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینی ولی سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت ! شبت به خیر<br> <br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br></div><font size="2"> شب بخیر ای آخرین امید من / نذار تاریکی تو قلبت بنشینه<br> چشاتو بروی شهر شب ببند / تا چشای کوچیکت خواب ببینه<br> <br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> سلام …. تو رو خدا ببخش … نمی‌خواستم این موقع شب بیدارت کنم ….. واقعاً ببخش …. سعی کن درکم کنی … من موبایلم گم شده زنگ بزن به گوشیم تا ببینم کجاست !. شرمنده‌ام<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> ای بابا هر شب من باید عین اسکلا با اس ام اس بیدارت کنم ؟ خوب خودت مث بچه ادم پاشو دیگه<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> با سلام اینجا تهران است. ساعت ۳ بامداد … صدای مردم آزار<br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"> <br> شرکت ال جی شما را به ادامه خواب دعوت می کند…!! </font> text/html 2012-01-22T10:43:20+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس مخصوص شب بخیر http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/860 <font size="2"><br> وقتی تو خوابی، تو مهتاب…همه چی با من، غریبه<br>…خواب تو یه سقف کوتاه…پشت اون نوری غریبه …خواب تو،خواب یه گندم…توی سرزمین عشقه……خواب یه قصهء خوب…کفشای غمگین عشقه<br>…خواب تو خواب گل یاس…خواب یه حسِ ِ نجیبه<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">عزیزم خواب و بیدارت قشنگه<br>شب من بی تو و بی آب و رنگه<br>بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم<br>منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">ایکاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد شبت به خیر عزیزم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">باز هم شب شدو&nbsp; و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو&nbsp; چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار....شب به خیر<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">باز صدا می زنم تو را .... امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده شب به خیر نازدانه گلم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">خوابی؟دلم می خواد آروم خوابیده باشی، بی ترس، بی دلهره، بی دلتنگی<br>دلم می خواد وقتی خوابی اونجا باشم، دم در وایسم، سرمو بچسبونم به چارچوب، نگات کنم<br>خوب بخوابی گلم<br>خوابای رنگی ببینی<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم<br>بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم<br>وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من<br>عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">امیدوارم امشب که می خوابی سفر زیبایی داشته باشی به &nbsp;دنیای رویاها عزیزترینم ، تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم <br>شبت بخیر<br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"><br>عزیزم پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات شب به خیر احساس من<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">شترک گرامی این اس ام اس برای بیدار کردن شما در نیمه شب فرستاده شده است لطفا پس از خواندنش لبخند بزنید و سعی کنید دوباره بخوابید<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالو در زمان خوابالودگی ، ارسال شده است ! لطفا خوب بخوابید ، شب خوش<br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"><br>خورشید خاموش ، ستاره روشن<br>آسمان آبی خاموش ، آسمان سیاه روشن<br>همه چیز اماده ست که توی خواب امشب<br>تو رو توی رویاهام ببینم<br>بهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">شرمنده به خدا، آره میدونم خواب بودی، خوب بابا فحش نده دیگه، کارت داشتم که بیدارت کردم. میخواستم بدونم ماهی وقتی غذا میخوره، آب نمیره تو دهنش؟<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">خوش آمدی مسافر سرزمین “رویاهای شیرین”<br>خواهشمند است در بستر بالش خود ارام باشید<br>تا لحظاتی دیگر اماده پرواز خواهیم شد<br>تا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم<br>خلبان خطوط هوایی “رویا!<br>شب خوش<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">سلام اس ام اس زدم بگم نماز یادت نره ۴ ساعت دیگه باید بیدار شی<br><br><a target="" title="" href="http://www.goodiran.com/index.php/site/index/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%B4%D8%A8-%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B1"><span style="font-weight: bold;"></span></a><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"><br>ای کاش کنارت بودم تا زیباترین لالایی عاشقانه را برایت زمزمه کنم و تو اسمان قلبم را با مهتاب زیبای چشمانت نور باران کن تا خوابت ببرد شبت به خیر عزیزم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">باز هم شب شدو و من هنوز بی عشق تو از تمام رویا ها دلگیرم<br>امشب درانتظار یک شب به خیر تا صبح بیدار خواهم ماند اما تو چشماهای زیبایت را به رویاها بسپار….شب به خیر<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">باز صدا می زنم تو را …. امشب بازم میسپارمت به اون کسی که تو دیار بی کسی بین همه دلواپسی مونس و همدمم بوده تو رو به من هدیه داده<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">می خواستم یه چیز مهم رو بگم پاهات از زیر لحاف اومده بیرون . یه وقت سرما نخوری!<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">تو بخواب نازنینم ….<br>به جان تمام دلواپسی هایم قسم،<br>که لحظه ای دیده بر هم ننهم<br>و نگهبان تمام غزل های بر باد رفته باشم<br>قول می دهم یک مو نیز از سر قاصدک رویاهایت کم نشود ،<br>تو بخواب نازنینم ….شب به خیر<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">خوابی؟دلم می خواد آروم خوابیده باشی، بی ترس، بی دلهره، بی دلتنگی دلم می خواد وقتی خوابی اونجا باشم، دم در وایسم، سرمو بچسبونم به چارچوب، نگات کنم خوب بخوابی گلم<br>خوابای رنگی ببینی<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">ببخشید که مزاحمت شدم میخواستم بگم شبا که ما میخوابیم آقا پلیسه بیداره<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">اومدم ازت معذرت خواهی کنم . میدونم خیلی تعجب کردی که واسه چی ؟ بعد وقتی میگم نمیفهمی ناراحت میشی .<br>آخه الان مگه ساعت ۳ نصفه شب نیست . خب واسه اینکه نصفه شب بیدارت کردم اومدم ازت عذرخواهی کنم . میشه منو ببخشی !<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2">ای گل سرخ پاییزم شبت به خیر عزیزم<br>بوسه به پات میریزم شبت به خیر عزیزم<br>وقت لالایی گفتنه تو خوب بخوابی عشق من<br>عشقو به پات میریزم شبت به خیر عزیزم<br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"><br></font> text/html 2012-01-22T10:40:39+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس شب بخیر جدید و جالب http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/859 <div class="news_detail_text"> <div style="text-align: center;"><font size="2">لالایی لا لا بخواب ای گل نازم<br><br> که واسه چشای تو قصه می سازم…</font> <font size="2"><br><br> لالایی لا لا بخواب ای گل سوسن</font> <font size="2"><br> همه فرشته ها روتو می بوسن<br><br><br></font></div><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***<br><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><br> ‌میخوام وقتی تو خوابی کنار تو بشینم اگه یه وقت خوابم برد باز خوابتو ببینم</font> <font size="2"><br><br> مواظب خودت باش شبت به خیر عزیزم ای کاش میشد تو خوابت رنگین کمون بریزم</font> <font size="2"><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> وقتی تو خوابی، تو مهتاب…..همه چی با من، غریبه</font> <font size="2"><br><br> ….خواب تو یه سقف کوتاه…پشت اون نوری غریبه …..</font> <font size="2"><br><br> خواب تو،خواب یه گندم….توی سرزمین عشقه</font><font size="2"> ……خ<br><br> واب یه قصهء خوب….کفشای غمگین عشقه</font><font size="2"><br><br> …. خواب تو خواب گل یاس…خواب یه حسِ ِ نجیبه</font> <font size="2"><br><br><br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><font size="2"><br><br> عزیزم خواب و بیدارت قشنگه</font> <font size="2"><br> شب من بی تو و بی آب و رنگه<br> بخواب ای نازنینم, مهربونم, دلنشینم<br> منم من, عاشقت, آروم باش بهترینم<br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br> خوابای رنگی بیبینی<br><br> خواب دلتنگی نبینیشبت به خیر ای مهربونخوب بخوابی عزیز جون</font> <font size="2"><br><br> </font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><font size="2"><br><br> امیدوارم امشب که می خوابی سفرزیبایی </font><font size="2">داشته باشی به دنیای رویاهاعزیزترینم،<br><br> تا برگردی به انتظارت بیدار میمونم . . .شبت بخیر</font> <font size="2"><br><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> عزیزمپرده چشماتو آروم میکشم روی چشاتبوسه</font> <font size="2"><br><br> دوستت دارم رو میگیرم از گونه هاتشب به خیر احساس من . . .</font> <font size="2"><br><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> این پیام از من خوابالو ! برای یک آدم خوابالودر زمان خوابالودگی</font> <font size="2"><br><br> ارسال شده است !لطفا خوب بخوابید ، شب خوش !</font> <font size="2"><br><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> خورشید خاموش ، ستاره روشنآسمان آبی خاموش ،</font> <font size="2"><br><br> آسمان سیاه روشنهمه چیز اماده ست که توی خواب امشبتو</font> <font size="2"><br><br> رو توی رویاهام ببینمبهانه بیدار شدنم ، شبت به خیر . . .</font> <font size="2"><br><br></font><font size="2">***&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; *&nbsp; ***</font><br><font size="2"><br> خوش آمدی مسافر سرزمین “رویاهای شیرین”خواهشمند است</font> <font size="2"><br><br> در بستر بالش خود ارام باشیدتا لحظاتی دیگر اماده پرواز خواهیم شد</font> <font size="2"><br><br> تا صبح فردا سفر خوبی برای شما آرزومندیم(خلبان خطوط هوایی “رویا”)شب خوش . . .</font> <font size="2"><br><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> امیدوارم امشب که میخوابی قشنگترین و بهترین آدم دنیا رو تو خواب ببینیولی</font> <font size="2"><br><br> سعی کن بهش عادت نکنی چون من هر شب نمیتونم بیام به خوابت !شبت به خیر</font> <font size="2"><br><br> * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</font> <font size="2"><br><br> شب بخیر ای آخرین امید من</font> <font size="2"><br><br> نذار تاریکی تو قلبت بنشینهچشاتو بروی شهر شب ببند</font> <font size="2"><br><br> تا چشای کوچیکت خواب ببینه . . .</font> </div> </div><font size="2"> </font> text/html 2011-12-27T14:51:03+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس بوسه(9) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/858 <P><FONT size=2>امیدوارم تو خونه پماد سوختگی داشته باشی چون برات یه بوس داغ فرستادم !</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _<BR><SPAN id=more-2862></SPAN></FONT></P> <P><FONT size=2>به امید نگاهت ایستادن<BR>به روی شانه هایت سر نهادن<BR>مرا خوش تر از اینها آرزو نیست<BR>لبان خوشگلت را بوسه دادن</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>فدات فدات<BR>یه بوس برا کنج لبات<BR>یه چسب بزن بچسبونش<BR>که در نره از رو لبات</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>عزیزانى که اس ام اس ندارند بوس هم پذیرفته میشود آدرس اینترنتى ما،دبلیو دبلیو داد،داد داد نداد به زور مى بوسیم.</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>وقتی که لبت برابرم واقع شد/یک لحظه دلم به بوسه ای قانع شد</FONT></P> <P><FONT size=2>قانون اساسی دلم گفت ببوس/شورای نگهبان لبم مانع شد</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>یکی در آرزوی دیدن توست/یکی در حسرت بوسیدن توست/ولی من ساده و بی ادعایم/تمام هستیم خندیدن توست..</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>برو بشین رو پشت بوم روتو بکن به آسمون در جهت وزش باد یه بوس فرستادم برات</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>شبی پر کن از بوسه ها ساغرم / به نرمی بیا همچو جان در برم<BR>تنم را بسوزان در آغوش خوش / که فردا نیابند خاکسترم . . .</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>تمام شیرینی عسل از بوسه است پاسخ هر بوسه ای یک بوسه است بهترین هدیه پس از یک انتظار بشنوید از من فقط یک بوسه است</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>به قربون موبایل توی دستت/که بوسه می زنه انگشت شستت/الهی من بشم صفحه موبایلت/که تو سیلم کنی با چشم مستت</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>ای بنازم گل لب مرمر دندان تو را / باغ صد رنگ ندارد لب خندان تو را / می و میخانه کجا حال نگاه تو کجا؟؟ / که ندارد بشری حالت چشمان تو را / لب به دندان گزم از حسرت یک بوسه ی گرم / چون به لبخند ببینم لب و دندان تو را</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>بسی مستی در ان چشم سیاه است. مرا صد آفرین در هر نگاه است. تبی از بوسه ی گرم تو دارم. بر این تب آتش لب ها گواه است</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>سکوت مقدس عشق را میستایم بر لبهای بسته اش بوسه میزنم شاید مرحمی باشد برای فریاد در گلو مانده ام سکوت میکنم…… صبر میکنم………. و همین است که مرا هر روز به عشق مجنون تر میکند</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه تونستی زیر آب یه نفس عمیق بکشی یا اگه تونستی یه بوسه به آتیش بزنی یا اگه تونستی همه ی ستاره های آسمون رو بشماری اون وقت من می تونم تو رو فراموش کنم ….</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>عزیزم، بوسم میدی . بوسم میدی .بوسم میدی .بوسم میدی . خیلی بو سم میدی، سم پاشی می کردی؟</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>اگه نمیزاری بوست کنم اگه نمیزاری نازت کنم اگه نمیزاری بغلت کنم حداقل بزار جیگرتو بخورم که . . آخه من جیگر گوسفند خیلی دوست دارم</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>هر کسی بوسه ستاند ز لب یار کسی/بی گمان دست در آغوش نگارش ببرند…</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>وقت رفتن همه را می بوسید/به من از دور نگاهش را داد/یادگاری به همه داد و به من/انتظار سر راهش را داد</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>سلام ؛ من پستچی هستم با پست سفارشی واستون یه بوس فرستادن اگه ممکنه لپ تون رو جلو بیارین تحویل بگیرین</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>گویند غروب جایی است که آسمان زمین را می بوسد امشب برایت غروب میکنم آسمان من کجایی؟</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>عشقی که تو را نثار ره کردم در سینه ی دیگری نخواهی یافت … زان بوسه که بر لبانت افشاندم سوزنده تر آذری نخواهی یافت</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>می دونی چرا وقتی میخوای بری تو رویا چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ وقتی میخوای گریه کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای خدارو صدا کنی چشمهات رو میبندی؟؟؟ وقتی میخوای کسی رو ببوسی چشمهات رو میبندی؟؟؟؟ چون قشنگ ترین لحظات این دنیا قابل دیدن نیستن</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>سه ستاره تقدیم تو باد ، یه ستاره پر بوسه که دلم بی تو نپوسه ، یه ستاره پر امید واسه هرکس که تو رو دید ، یه ستاره پر رویا که قشنگه با تو دنیا .</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>و هزار گلپونه بوسه به چشمانت هدیه می دهم. قابل ناز چشمانت را ندارد. دیروز یادگاری هایت همدم من شدند و به حرفهای نگفته من گوش دادند. و برایم دلسوزی کردند. البته به روش خودشان که همان سکوت تکراری بود و یادآوری خاطرات با تو بودن</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>نیازمند لبت،جان بوسه خواه من است… نگاه کن به نیازی که در نگاه من است</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>درشیرینی بوسه غرق بودیم … که ناگهان شوری اشک رابر لبانم احساس کردم وفهمیدم که این بوسه جدایی است.</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>من گل پژمرده ای هستم ، چشمهایم چشمه خشک کویر ، تشنه یک بوسه خورشید ، تشنه یک قطره شبنم</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>دیشب باران قرار با پنجره داشت / روبوسی آبدار با پنجره داشت / یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد / چک چک ، چک چک … چکار با پنجره داشت .</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>یه بوسه یه حقه عاشقانه‌ست برای وقتی که کلمات در بیان احساسات عاجز است . می‌بوسمت!</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>زوجهای گرامی:<BR>وقتی بوس هست گاز چرا؟!!!!!!! در مصرف گاز صرفه جویی کنیم….</FONT></P> <P><FONT size=2>_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _</FONT></P> <P><FONT size=2>انواع بوس:</FONT></P> <P><FONT size=2>۱-بوس صورت : دوستت دارم</FONT></P> <P><FONT size=2>۲-بوس پیشانی : آرامش<BR>۳-بوس بازو : شوخی کردم<BR>۴-بوس لب : عاشق بودن<BR>۵-بوس گردن : نیاز داشتن<BR>تو کدومش رو به من میدی؟!؟</FONT></P> text/html 2011-12-27T14:49:30+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس بوسه(8) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/857 <FONT size=2>گلی از شاخه هاچیدم برایت / زدم بوسه به یادت بی نهایت<BR>اگر قاتل تو را کشت ای قناری / بگو آخر ، که گیرد خونبهایت<BR><BR><BR>++-_+++&lt;( )&gt;<BR>تا سیاره اورانوس ، یه آتلانتیس پر از بوس<BR>واسه شیرین ترین دوست !<BR><BR><BR>او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را<BR>او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را <BR><BR><BR>او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را<BR>او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را <BR><BR><BR>ناز آن چشمی که سویش مال ماست<BR>ناز آن رویی که بوسش مال ماست !<BR><BR><BR>لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه<BR>ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی<BR><BR><BR>عجب لبی ! شکرستان که گفته اند ، اینست<BR>چه بوسه ! قند فراوان که گفته اند اینست<BR>به بوسه حکم وصال مرا امضا کن<BR>که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست<BR><BR><BR>شرابی از لبت در جام کردی<BR>مرا با بوسه شیرین کام کردی<BR>دلم آهوی وحشی بود و او را<BR>ندانم با چه افسون رام کردی<BR><BR><BR>تا کی به نگاه تو دلم خوش باشد<BR>با بوسه ی عکست نگهم خوش باشد<BR>من می روم و یکسره می می نوشم<BR>بگذار که ساعتی دلم خوش باشد<BR><BR><BR>آنقدر بوسیدمش تا خسته شد<BR>خسته از بوسیدن پیوسته شد<BR>خواست تا لب بر شکوه وا کند<BR>لب نهادم بر لبش تا بسته شد<BR><BR><BR>یک بوســـــــه ز تو خواســتم و شش دادی<BR>شاگــــــرد که بــودی که چنین اســـــــتادی<BR>خوبـــــی و کـــــــرم را چـــو نکو بنیــــــــادی<BR>ای دنیــــــــــــــا را ز تو هـــــــــــــــــزار آزادی<BR><BR><BR>ای وای نکنه عاشقی هامون دروغکی باشه<BR>من دوست ندارم بوسه هامون یواشکی باشه<BR><BR><BR>دلم کرده هوایت نازنینم<BR>فدای بوسه هایت ! نازنینم<BR>تمام صورتت پنکیک پوش است<BR>بگو بوسم کجایت نازنینم<BR><BR><BR>ای عشق کجاست دیده ی دیدن تو<BR>در باور کیست حس فهمیدن تو<BR>عمری طلبیدیم و نشد قسمت ما<BR>یک لحظه مجال لب بوسیدن تو<BR>!<BR><BR>غمگین تر از همیشه تو ا بوس میکنم<BR>این لحظه را به عشق شما بوس میکنم<BR>اینقدر عاشقانه دلم تنگ میشود<BR>گاهی تو را شبیه خدا بوس میکنم<BR><BR><BR>گفته بودی که شوم مست و دو بوست بدهم<BR>زیر پل ماچ به آن لپ ملوست بدهم<BR>آتش دیر مغان شعله کشد از لب تو<BR>گرچه جزغاله شوم یکسره بوست بدهم<BR><BR><BR>لبهای مرا از همه استثنا کن<BR>یک بوس خصوصی به لبم اهدا کن !<BR><BR><BR>دیگه بوسه قدقن<BR>ماچ و عشوه قدغن<BR>توی عمق فاجعه<BR>رفتن بی جا قدغن<BR>جمع دو تایی ما<BR>باشه به هر جا قدغن<BR><BR><BR>بوسه اسم است، چون عمومی است.<BR>فعل است، چون هم لازم است هم متعدی .<BR>حرف تعجب است، چون اگر ناگهانی باشد طرف مقابل را مات و مهبوت میکند.<BR>ضمیر است، چون از قید انسان خارج نیست .<BR>حرف ربط است، چون ۲ نفر را به هم متصل میکند.<BR><BR><BR>عجب لبی ! شکرستان که گفته اند ، اینست<BR>چه بوسه ! قند فراوان که گفته اند اینست<BR>به بوسه حکم وصال مرا امضا کن<BR>که آن نگین سلیمان که گفته اند اینست<BR><BR><BR>سلام یه چیز میگم بگو باشه یه ماچ میدی دلم وا شه !؟<BR><BR><BR>اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی<BR><BR><BR>ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت<BR>و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را به موهایت<BR>هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری<BR><BR><BR>شرابی از لبت در جام کردی<BR>مرا با بوسه شیرین کام کردی<BR>دلم آهوی وحشی بود و او را<BR>ندانم با چه افسون رام کردی<BR><BR><BR>تا کی به نگاه تو دلم خوش باشد<BR>با بوسه ی عکست نگهم خوش باشد<BR>من می روم و یکسره می می نوشم<BR>بگذار که ساعتی دلم خوش باشد<BR><BR><BR>آنقدر بوسیدمش تا خسته شد<BR>خسته از بوسیدن پیوسته شد<BR>خواست تا لب بر شکوه وا کند<BR>لب نهادم بر لبش تا بسته شد<BR><BR><BR>مانده بر لبان من داغ بوسه های تو<BR>رفتی و بجا مانده آتشی به جای تو<BR><BR><BR>تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه هدیه ای برای تو دوستت دارم<BR><BR><BR>گلی از شاخه هاچیدم برایت / زدم بوسه به یادت بی نهایت<BR>اگر قاتل تو را کشت ای قناری / بگو آخر ، که گیرد خونبهایت !<BR><BR><BR>یک بوســـــــه ز تو خواســتم و شش دادی<BR>شاگــــــرد که بــودی که چنین اســـــــتادی<BR>خوبـــــی و کـــــــرم را چـــو نکو بنیــــــــادی<BR>ای دنیــــــــــــــا را ز تو هـــــــــــــــــزار آزادی<BR><BR><BR>به چیـن زلف تـوشا نه کشیــدم<BR>دمادم ازرخ تــو بــوســه چیدم<BR>من از بــــاغ رخـت صـــد لالـه چیـــد م<BR>تو خواب بودی و من سرمست زعشقت<BR><BR><BR>ای وای نکنه عاشقی هامون دروغکی باشه<BR>من دوست ندارم بوسه هامون یواشکی باشه<BR><BR><BR>دلم کرده هوایت نازنینم<BR>فدای بوسه هایت ! نازنینم<BR>تمام صورتت پنکیک پوش است<BR>بگو بوسم کجایت نازنینم<BR></FONT> text/html 2011-12-27T14:44:40+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس بوسه(7) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/856 <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>++-_+++&lt;( )&gt;</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تا سیاره اورانوس ، یه آتلانتیس پر از بوس</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>واسه شیرین ترین دوست !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>گرمترین بوسه ها را نصیب کسی کن که در سرد ترین لحظه ها به یاد توست . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>او شراب بوسه می خواهد ز من / من چه گویم قلب پر امید را</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>او به فکر لذت و غافل که من / طالبم آن لذت جاوید را . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>به امید نگاهت ایستادن / به روی شانه هایت سر نهادن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>خوشتر از این آرزویی است / دهان کوچکت را بوسه دادن . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه ابتکاریست از طبیعت ، برای زمانیکه احساس در کلام نمی گنجد . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>میبوسمت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>لبخند تو طلوع و بوسه ی تو غروب منه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>ممنونم بخاطر اینکه بهترین و شگرف ترین دوست و همدم منی . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه ام را می گذارم پشت در / قهرکردی , قهرکردم , سر به سر</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تو بیا , در را تماما باز کن / هر چه میخواهی برایم ناز کن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>من غرورم را شکستم , داشتی ؟ / آمدم , حالا تو با من آشتی ؟</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه هایت انار را می ترکاند ، نفس هایت سیب را می رساند ، آغوشت ابر را می باراند</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>پاییزترینی تو !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>می بوسیمت سه تایی من و غم و تنهایی / امان از این جدایی دلتنگتم خدایی . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تنها چیزی که دزدینش وپس دادنش حال میده چی هست؟<BR>بوس هست</FONT></P> text/html 2011-12-27T14:17:15+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس بوسه(6) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/855 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><A title="اس ام اس بوسه" href="http://funjok.com/1389/12/%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%87-2/" target=_blank><FONT size=2><IMG class=aligncenter alt=http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPZHwNEcZV2ZZd6iTXuiD1qW0NKaNCVVpFFrJ0Ypl7ZFHSxS0&amp;t=1&amp;usg=__lGCxLIENdDzrskrmY9RCwGlprOw= src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPZHwNEcZV2ZZd6iTXuiD1qW0NKaNCVVpFFrJ0Ypl7ZFHSxS0&amp;t=1&amp;usg=__lGCxLIENdDzrskrmY9RCwGlprOw=" width=331 height=331></FONT></A></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><SPAN id=more-1287><FONT size=2></FONT></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>سلام</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>یه چیز میگم بگو باشه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>یه ماچ </FONT><FONT size=2>میدی دلم وا شه !؟</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>نیست در این گفته من سوسه ای / گر تو به من قرض دهی بوسه ای</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه ای دیگر سر آن مینهم / لحظه دیگر به تو پس میدهم !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>من مست غم عشقم با خنده خمارم کن ، صیاد اگر هستی با بوسه شکارم کن . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>اتل متل یه فانوس / فرستادم برات بوس</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>گرفتی بگو آره / نشد بگو دوباره !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>عشق تو وسط قلبمه ، درست همینجا ، همین تو</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>یه بوسه بده واسه مریض میخوام ، آخه بوسه هات داره حکم دارو !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>عزیزم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>پرده چشماتو آروم میکشم روی چشات</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه دوستت دارم رو میگیرم از گونه هات</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شب به خیر احساس من . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>اگر نیمه شبی در آغوش من افتی / آنقدر بوسه بر لبهایت زنم که از نفس افتی !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>میخوام بیام کنار تو ، تا یه کمی لوست کنم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>اگه کسی اونجا نبود ، یواشکی بوست کنم !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>ترنم باران را نصار چشمانت میکنم نازنینم ، تا شبنمی شود بر سرخی گونه هایت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>و داغی بوسه ام را به پیشانی ات به یادگار میگذارم و دست نوازشم را به موهایت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>هدیه میکنم ، که تا عمر داری مرا از خاطر نبری . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>رفتم به نزد طبیب ز شدت طب</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>۶ بوسه نوشت ز گوشه لب</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>۲ تا صبح</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>۲ تا ظهر</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>و ۲ تا شب!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>مانده بر لبان من داغ بوسه های تو</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>رفتی و بجا مانده آتشی به جای تو</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تمام دقایق مانده از عمرم به همراه زیبا ترین بوسه های عاشقانه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>هدیه ای برای تو . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>دوستت دارم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>گلی از شاخه هاچیدم برایت / زدم بوسه به یادت بی نهایت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>اگر قاتل تو را کشت ای قناری / بگو آخر ، که گیرد خونبهایت !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه یعنی لذت دلدادگی / لذت از شب لذت از دیوانگی</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه آغازی برای ما شدن / لحظه ای با دلبری تنها شدن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه آتش می زند بر جسم و جان / بوسه یعنی عشق من با من بمان . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>کاش میشد بوسه ها را قاب کرد / مثل نامه سوی هم پرتاب کرد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>کاش میشد عشق را تقسیم کرد / مثل تک شاخه گلی تقدیم کرد</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>سلام یه زحمت واست داشتم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>هروقت از جلو آینه رد شدی ، این دوست منم ببوس !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>شبی پر کن ازبوسه </FONT><FONT size=2>ها ساغرم / به نرمی بیا همچو جان در برم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تنم را بسوزان در آغوش خوش / که فردا نیابند خاکسترم . . .</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>میفرستم این پیامک را به دوست / ای پیامک صورت او را ببوس</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بازم شادی و بوسه</FONT><FONT size=2>/ تو هر لحظه و ساعت</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>هیچ وقت کهنه نمی شه / دوستت دارم کثافت!</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>ناز آن چشمی که سویش مال ماست</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>ناز آن رویی که بوسش مال ماست !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>گفته بودم که اگر بوسه دهی توبه کنم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>که دگر باز از این گونه خطاها نکنم</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسه دادی و چو برخواست لبت از لب من</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>توبه کردم که دگر توبه بیجا نکنم !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>با گوشیت چیکار کردی ؟ هرچی زنگ میزنم میگه</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>مشترک مورد نظر خوشگله !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوسیدنش مشکله !</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><STRONG><BR><FONT size=2></FONT></STRONG></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2></FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT size=2>انواع بوس:</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوس لب:عاشق بودن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوس گردن:نیاز داشتن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوس صورت:دوست داشتن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوس بازو:شوخی کردن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>بوس پیشانی:آرامش دادن</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>تو کدومشو به من میدی !!!؟</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><FONT size=2>.</FONT></P> text/html 2011-11-27T11:08:46+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس خیانت(8) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/854 <FONT size=2>می روی و در بیراهه ی خیانت گم میشوی </FONT><FONT size=2>می روی و هر قدمت آفتی است و هر نگاهم شکایتیست<BR>هراس بر وجودم چنگ می زند<BR>مرغ شوم بر ویرانه ها می خواند<BR>سیاهی جان می گیرد<BR>و سایه چرکین خیانت تمامی سطح آبی قلبم را می پوشاند<BR>باتلاق رذالتها تو را می بلعد و تو نیز تمامی روشنی ها را<BR>ومن تنهاتر از هر غروب دیگری دست بر تن خاک می کشم و بنگر بر زبانه های آتش درونم که به کبریت تو جان گرفت و جانم سوزاند. .<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR><BR>شادیت را ز دور میینم </FONT><FONT size=2>بانگ خندان صدایت<BR>بر دلم میکوبد<BR>چه صدای زشتی<BR>چه نوای شومی<BR>مشت بی رحم خیانت<BR>به سرم میکوبد<BR>من از این درد به خود میپیچم<BR>همچو کرمی زخمی<BR>چشم مست تو برای دگری میخندد<BR>و برای من ِ عاشق<BR>درد بی رحم سیاهی ست<BR>که بر این جان ترک خورده روان میسازی<BR>چشم غمگین دلم پر خون است<BR>دل من میشکند از<BR>یاد آن ایّامی<BR>که به روی پدرم جوشیدم<BR>به تن ِ پیر ِ چروکیدۀ او<BR>رخت غم پوشیدم<BR>رسم غفلت این است<BR>گله ای از تو ندارم هرگز<BR>هستیم را به تو بخشیدم </FONT><BR><BR><FONT size=2>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>خیانت دیدم وُ گفتم : تلافی می کنم من هم<BR>اگر با دیگری باشم؛ سبک تر می شود دردم<BR>خیانت کردم اما تو؛ ز من با طعنه پرسیدی :<BR>چرا با اینکه بیزاری دچار ترس و تردیدی؟<BR>خیانت کردی و چون ابر؛ به شَکَّم گریه باریدم<BR>خیانت کردم وُ اشکی به چشمانت نمی دیدم<BR>تلافی کردم و دردی فزون گردیده بر دردم<BR>درونت از غمم خالیست ؛ خیانت من به خود کردم<BR>گناهت گردنم مانده ؛ چه تاوانی که پس دادم<BR>چه کردم با خیالاتم ؛ نخواهد رفت از یادم .<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>خیانت کرده ام .... </FONT><FONT size=2>اری </FONT><FONT size=2>و بر عشق تو می خندم<BR>دو چشمت را خودم امشب<BR>به روی خویش می بندم<BR>خیانت کرده ام .... آری<BR>نمی دانی و می گویم<BR>بدان راهی دگر بی تو<BR>برای عشق می جویم<BR>وفایم را ندیدی که<BR>خیانت را ببین حالا<BR>دل تنگم ندیدی که<BR>دل سنگم ببین اما<BR>ندیدی غرق احساسم<BR>ندیدی گریه هایم را<BR>خیانت کرده ام تا تو<BR>ببینی خنده هایم را<BR>خیانت کرده ام .... آری<BR>چه خشنودم که می دانی<BR>مکن اندیشه باطل<BR>که قلبم را بسوزانی<BR><BR>امانت داده بودم دل<BR>به دستانت نفهمیدی؟<BR>چه آوردی به روز دل</FONT> <P style="TEXT-ALIGN: center"></P> text/html 2011-11-27T11:02:40+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس خیانت(7) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/853 <FONT size=2>نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم های </FONT><FONT size=2>که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ،<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR><BR>چه قدر سخته دلت بخواد سرت رو باز به دیواری تکیه بدی که یه بار زیر آوار خیانتش<BR>همه وجودت له شده ....<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>حیران شده ی گریه ی پنهانی خویشم </FONT><FONT size=2>آرامشی از لحظه ی طوفانی خویشم<BR>پنهان شدی و فکر خیانت به سرم زد<BR>شرمنده ی این حالت شیطانی خویشم ..<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>اگر کسی یکبار به تو خیانت کرد این اشتباه از اوست ، اگر کسی دوبار به تو خیانت کرد این اشتباه از توست ! (شکسپیر)<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>کاش هرگز در محبت شک نبود ، تک سوار مهربانی تک نبود ، کاش بر لوحی که بر جان دل است ، واژه تلخ خیانت حک نبود .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>بی وفایی کن وفایت می کنند ، با وفا باشی خیانت می کنند ، مهربانی گرچه آیینه ی خوشیست ، مهربان باشی رهایت می کنند<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>هر آنکه از رفاقت دم میزند / ولی ناخودآگاه از خیانت دم میزند .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>بلرزید کوه ها از غم ، خیانت را رصد کردند / میان اسمان </FONT><FONT size=2>عشق به ماه من حسد کردند<BR><BR>بغرید رعد ها از خشم ، شهامت خرد شد ، پوسید / قیامت کرد زمین وقتی ، ستاره ماه را دید . . .<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>نفرین به تو که با زیباترین نقاب به چهره دوست درامدی. نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد<BR>نمیبخشمت<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>تو روزگار رفته ببین چی سهم ما شد ...<BR><BR>از عاشقی تباهی<BR><BR>از زندگی مصیبت<BR><BR>از دوستی شکست و<BR><BR>از سادگی خیانت<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>مرا صد بار از خود برانی دوستت دارم ، به زندان خیانت هم&nbsp;کشانی </FONT><A href="http://bia2mob.net/sms/http;//bia2mob.net"><FONT size=2></FONT></A><FONT size=2>دوستت دارم ، چه سود از مهر ورزیدن ، چه حاصل از وفا کردن ، مرا لایق بدانی یا ندانی دوستت دارم<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>من به یادت بودیم </FONT><FONT size=2>اما تو بی احساس<BR>به منو احساسم<BR>تو خیانت کردی باز<BR>یادم از یادت رفت<BR>بی صدا قلبم مرد<BR>من شدم تنها تر<BR>خاطراتت رو غم برد<BR>بی هوس عاشق بود<BR>این دل بیچارم<BR>از هوس تو رفتی<BR>من هنوز بیمارم<BR>بی خداحافظ بود<BR>رفتنت از پیشم<BR>دور میشیو من<BR>بی صداتر میشم<BR>به تو مدیونم من<BR>عشقو یادم دادی<BR>عاشقت بودم من<BR>تو به بادم دادی .<BR><BR><BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>خیانت کرده ای اری </FONT><FONT size=2>ولی گویم نفهمیدی<BR>بدی از کار من بوده<BR>که تو اینگونه رنجیدی<BR>ز تو قدیس تر هرگز<BR>ندیدم من به جان تو<BR>تو گریه می کنی اما<BR>گمانت هست که خندیدی<BR>وفا را من ز تو دیدم<BR>به اسم بی وفائیها<BR>همین بود آنجه من کردم<BR>همان بود آنچه تو دیدی<BR>چرا بازی کنی با من<BR>خیانت از توئی هرگز<BR>فقط یک لحظه دور از من<BR>به یک بیگانه خندیدی ...<BR></FONT> text/html 2011-11-27T10:55:20+01:00 maziyarmohammadi.mihanblog.com maziyar mohammadi اس ام اس خیانت(6) http://maziyarmohammadi.mihanblog.com/post/852 <FONT size=2>خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ،<BR>فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ای </FONT><FONT size=2>دوستت دارمها ،<BR>هرگز تبرئه ای نیست<BR>آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد ...<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>با عشق به من به من خیانت کردی</FONT><BR><FONT size=2>دل دادم و تو رد امانت کردی<BR>رفتی و چه آسوده ز من دل کندی<BR>هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! ...<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست<BR>به خیانتکاری چون تو دیگر هرگز اعتماد نخواهم کرد<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>هر که را دیدم خیانت کرد و رفت<BR>هر که با من بود یار من نبود<BR>هر که آمد بر دلم زخمی گذاشت<BR>خود ندانستم از این غمها چه سود<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>دانه هایی از عشق کاشتم</FONT><BR><FONT size=2>و خوشه هایی از غم برداشتم<BR>خیانت<BR>تکرار<BR>و رویش نفرت. ...<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>هرچه ها میکنم<BR>گرم نمیشود خاطرم<BR>بوی تعفن خیانت از دهانم میآید<BR>هــــــــــا....<BR>خاطر من و<BR>خیال تو و<BR>خیل خیانت ...<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR><BR>همیشه تاریکی کریه نیست !<BR>آبروی نور را برده این خیانت روشن.<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR><BR>خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد . (شکسپیر)<BR><BR>* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *<BR></FONT>