***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 


آیا میدانید که ؟ ….
.
.
.
.
واقعا نمیدانید ؟….
.
.
.
.
جدی نمیدونی ؟ ….
.
.
.
.

خاک تو سرت یعنی نمیدونی من دوست دارم ؟


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 
برو بشین رو پشت بوم
روتو بکن به آسمون
در جهت وزش باد

یه بوس فرستادم برات

***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 


اگر یاد گلی کردی نگاهی بر رخ خود کن / اگر یاد خزون کردی نگاهی جانب ما کن . . .


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 


آه ای چشمهایت
!خواستم از عشق بگویم،گفتی میدانم….
خواستم از غم بگویم گفتی میدانم….

حالا می خواهم از ته قلبم بگویم دوستت دارم که نمی دانی


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 آره من اونم که گفتم واسه چشم تو دیوونم، آره من قولی بهت دادم که تا تهش بمونم، تو ولی این روزا سرد شده نگاهت، راهزنا زدن به راهت.. اما من چی؟ من فقط یه کم شکستم، خوب نگام بکن، می بینی؟ من هنوز همون دیوونم..


***  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  ***

 کهنه فروش تو کوچمون داد میزد کهنه می خریم، وسایل شکسته و پاره و پوره می خریم، بی اختیار فریاد زدم قلب شکستم می خری؟ گفت که اگه ارزشی داشت، کسی اونو نمی شکست..