ஜاس ام اس عاشقانه وعارفانه ஜ
 
قشنگ ترین اس ام اس عاشقانه ، اس ام اس جدید ،اس ام اس دلتنگی، اس ام اس سرکاری
حرمت عشق در اندازه افکار ما نیست پس به هر دلبستنی عشق نگویید
قاعده ای وجود ندارد كه به كار همه بخورد؛ هر كس باید خود راهی بیابد كه او را نجات دهد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عدالت از لوازم تمدن است، یعنی این ضمانت كه نظام حقوقی استقرار یافته، از این پس به سود فرد شكسته نشود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسانها اكنون در چیرگی بر طبیعت تا جایی پیش رفته اند كه می توانند به كمك آن، یكدیگر را تا آخرین نفر نابود كنند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پرسشی كه هرگز بدان پاسخ داده نشده است و خود من نیز با وجود سی سال پژوهش و مطالعه برای آن پاسخی نیافته ام این است كه «خواسته ی زنان چیست؟»

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ترس استثمارگران از قیام سركوب شدگان، آنها را به سمت اقدام های دوراندیشانه ی شدید سوق می دهد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به جاست از سر حسرت آه بكشیم كه برخی با استعدادشان می توانند ژرفترین ادراك ها را از احساس های خویش بیرون آورند، حال آنكه افرادی مانند ما با تردید رنج آور و تلاش های مداوم می تواند به آن راه پیدا كند. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موفقیت هیچ گاه حتمی نیست، بلكه به جمع شدن عوامل فراوان بستگی دارد و از همه بیشتر وابسته به سرشت روانی است كه كاركردش را با جهان بیرون هماهنگ سازد و از آن برای لذت جویی بهره گیرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همان گونه كه یك تاجر هوشیار از به كار انداختن سرمایه اش در یك جا پرهیز می كند، مصلحت زندگی حكم می كند كه آدمی چشم داشت همه ی رضایت خویش را از یك گرایش نداشته باشد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
فایده ی زیبایی روشن نیست. ضرورت فرهنگی آن را نمی توان به آشكارا درك كرد. با وجود این، تمدن نمی تواند از آن چشم پوشی كند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
لذت بردن از زیبایی، ماهیت احساسی خاص، ملایم و سرمست كننده ای دارد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ گاه در برابر رنج، بی شرم تر از زمانی كه عشق می ورزیم و هیچ گاه ناكام تر از زمانی كه ابژه ی عشق را از دست می دهیم نیستیم. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدمی به كار كمتر گرایش دارد تا به امكانات دیگر خشنود شدن. بیشتر انسانها به اجبار كار می كنند و این فرار طبیعی از كار موجب پیچیده ترین دشواری های اجتماعی می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر كس كه از هنر تاثیر پذیرفته باشد می داند كه ارزش هنر به مثابه ی سرچشمه ی لذت و تسلی خاطر در زندگانی حدی ندارد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
پس از بیراهه های دراز از طریق علوم پزشكی و روان درمانی، دلبستگی من به مسائل فرهنگی بازگشت كه در زمان نوجوانیم - كه تفكر در من هنوز چنان بیدار نشده بود - مرا به سوی خود می كشاند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دانش باید توهم های متافیزیكی، پیشداوری ها و خرافه ها را پشت سر بگذارد، اما مفهوم عقلانیت (یعنی حقیقت، آزادی و عدالت) را به عنوان سنت از نسلی به نسلی منتقل كند. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر كسی را دوست دارم باید به گونه ای، شایسته ی آن باشد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مخالفت، به ناچار، دشمنی نیست، بلكه به عنوان بهانه ای برای دشمنی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ما به طنز نیازمندیم، زیرا هرچه بزرگتر می شویم این آمادگی را پیدا می كنیم كه افرادی ترشروی و غمگین شویم، اما بچه ها به راحتی می خندند. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


تسلط بر طبیعت تنها شرط نیك بختی انسان نیست، چنان كه تنها هدف كوشش های تمدن هم نیست، اما نمی توان بی ارزش بودن پیشرفت های تمدن را از آن نتیجه گرفت. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عواطف و هیجانها مجموعه ای گسترده از دریافت های حسی ما می باشد كه در شرایطی خاص، آن را تجربه می كنیم و در فرایند رفتاری ما تاثیر بسزایی دارند. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
"تمدن" به مجموعه ی دستاوردها و نهادهایی گفته می شود كه زندگی ما را از زندگی حیوانی پیشینیان دور می كند و دو هدف دارد: یكی نگاهبانی از انسان در برابر طبیعت و دیگری تنظیم روابط بین انسانها. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زمانی دراز نگرانیم كه چگونه زنده بمانیم، سپس خود را دل مشغول چگونه نمردن می كنیم؛ این است تمایز هوشمندانه.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همه ی انسانها ارزش دوست داشتن ندارند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدم اكراه دارد كه بگوید نیت «شاد بودن انسان» در برنامه «آفرینش» جایی نداشته است.


ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

چه خوب است كه انسان بعضی وقتها به تماشای سحر برود تا با همه ی وجود، باور كند كه آفتاب بی گمان خواهد دمید. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
قدرت شكست ناپذیر خدا هر مانعی را از سر راه بر می دارد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خداوند بخشاینده است و انسان، دریافت كننده.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی، بازگشت اندیشه ها، گفتارها و كردارهای ماست كه دیر یا زود به ما باز می گردد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
كسی كه با خدا همراه است، شكست ناپذیر می شود.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر به خودتان باور داشته باشید، دیگران نیز شما را باور خواهند داشت. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
باور، نیرومندتر از خوش بینی است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به راستی كه نفرت، بیش از شرابخواری، خانه‌ها را ویران كرده است و بیش از جنگها، جان آدمیان را بر باد داده است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خشم، نفرت، بدخواهی، حسد و کینه ،شادمانی انسان را می گیرد موجب بیماری و شكست و فقر می شود. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان با هر دست بدهد، با همان دست می گیرد و همیشه میان داد و ستد، موازنه ای كامل برقرار است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آدمی باید آنچه را كه در ازای كار خودش به او بازمی گردد، در نهایت لطف بپذیرد؛
بدون چشم داشت داده‌ای، پس بدون چشم داشت بگیر! 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
همه ی امور مهم به دست كسانی انجام پذیرفته است كه از آرزوهای بزرگ خود دست نكشیده اند. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنها كسی كه باید دگرگون شود، خودتان هستید؛ خودتان كه دگرگون شوید، همه ی اوضاع و شرایط پیرامون تان نیز دگرگون می شود. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
دشمنان شما همه در درون خودتان هستند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
تنها راهزنی كه دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود او است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه بسیارند مردمانی كه از خود به ستوه آمده اند و آرزو دارند دیگری باشند؛ چنین مردمانی از باور و اتكا به نفس بی بهره اند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
راههای خدا خردمندانه و چاره های او حكیمانه است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر از دشواری های خود بگریزیم، آنها ما را دنبال خواهند كرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مردم گمان می كنند كه با فرار از شرایطی ناخوشایند، می توانند از شر آن رهایی یابند؛ بی خبر از اینكه به هر كجا بروند با همان شرایط روبرو خواهند شد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر خطای گذشته را نمی توان جبران كرد، دست كم می توان اثر آن را با مهربانی در حق كسی دیگر از بین برد. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برای شفای تن باید روح را شفا داد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان، تنها می تواند آن باشد كه خود را چنان بیند؛ و تنها می تواند به جایی برسد كه خود را در آنجا ببیند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نخستین گام برای رسیدن به كامیابی این است كه از آنچه هستید، شادمان باشید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زندگی، یك جدول واژه های متقاطع است. واژه ی درست، پاسخ مورد نیاز را در دسترس تان قرار می دهد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خدا به زمان نیاز ندارد و هرگز دیر نمی كند. 

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
بیشتر بدبختی انسانها ناشی از این است كه قیمت و ارزش واقعی چیزها را نمی دانند و قیمتی بیشتر از ارزش واقعی آن را پرداخت می كنند.


 وقتی شما در رابطه با دیگران مهربان و خوب هستید بیشتر از همه به خودتان خوبی می كنید.

 

 تجربه مدرسه ای است كه دانش آموزان خود را با بهایی گران بار می آورد.


 آن چه با خشم آغاز می شود، با شرم به پایان می رسد.


 تلاش و پشتكار و میانه روی، برای انسان ایجاد خوشبختی خواهد كرد.


 استعدادهای خود را پنهان نكنید. استعداد برای این خلق شده است كه به كار گرفته شود. گذاشتن ساعت آفتابی در سایه چه فایده ای دارد؟


 شما ممكن است تعلل كنید، اما زمان هرگز.


اگر به تغییرات پایان دهید، زندگی خود را پایان داده اید.


 اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، یا چیزی بنویس كه قابل خواندن باشد، یا كاری كن كه قابل نوشتن باشد.


 یك عمر طولانی ممكن است به اندازه كافی خوب نباشد، ولی یك زندگی مفید حتماً به اندازه كافی طولانی است.


 اگر می خواهی رازی را از دشمنان پنهان بداری، آن را هرگز به دوستانت فاش مكن. 


 سه چیز خیلی سخت است : فولاد، الماس و خود شناسی.


 كسانی را می شناسیم كه برای آرایش ظاهری و داشتن لباسی گرانمایه، شكم خود را گرسنه نگاه داشته و خانواده خود را در تنگدستی می گذارند و برای فریب دادن چشم دیگران، خود را دچار رنج و محنت می كنند. 


 اشخاص زیرك از بدبختی ها و گرفتاری های دیگران آگاه و بیدار می شوند، ولی اشخاص نادان از بلاهای خود عبرت نمی گیرند. 


 عروس زندگانی نامش كار است. اگر شما داماد این عروس شوید، فرزند شما سعادت نام خواهد داشت.


 پیش از ازدواج چشمهایتان را خوب باز کنید و بعد از ازدواج آنها را كمی روی هم بگذارید.


 حرف حق بر شما تاثیر خواهد گذاشت، حتی اگر آن را قبول نداشته باشید. 


 ازدواج مثل شهر محاصره شده است. كسانی كه داخل شهرند سعی می كنند از آن خارج و آنها كه خارج هستند، تلاش می كنند تا به آن داخل شوند.


 کسی كه حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لیاقت آزادی را ندارد.


آب قطره قطره می چكد و با پایداری و سماجت، سنگ بزرگ را سوراخ می كند؛ موش با پشتكار و استقامت موفق به پاره كردن رشته محكمی از سیم می شود و ضربه های پی در پی تبری كوچك، درخت كهن را از پای در می آورد.


 كسی كه امیدی را وسیله كسب درآمد خود قرار دهد، ممكن است از گرسنگی بمیرد.
 

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
فقیر برای سیر كردن شكمش در عذاب است و ثروتمند برای معالجه ناراحتی.


 زندگی راستین شما زمانی است كه كاری برای كسی انجام دهید كه توان جبران محبت شما را نداشته باشد.     


 فراموش نكنید كه نه تنها باید سخن درست را در جای درست بیان كنید، بلكه دشوار‌تر آن است كه در جایی وسوسه‌انگیز، جلوی زبان خویش را بگیرید و سخن نادرستی نگویید.


دهان خردمند در قلب اوست.


 اگر انسان، سرمایه‌اش را در مغزش بگذارد، نه در كیف پولش، هیچ‌كس نمی‌تواند آن را از او برباید.


 خردمند كیست؟ كسی كه از همه می‌آموزد.


 سحرخیزی یك گنج است.


 اگر آدمی بتواند نیمی از آرزوهای خود را برآورده سازد، دو برابر بر گرفتاری هایش می افزاید.


 دارایی آن نیست كه داری، بلكه چیزی است كه با آن خوش باشی.


دشمنان خود را دوست بدارید؛ چرا كه آنها موارد ناتوانی‌تان را به شما می‌گویند.


 برای پیدا كردن عیبهای یك دختر، از او در نزد دوستانش تعریف كنید.


 تنبلی آنقدر آهسته راه می رود كه فقر و خواری برای رسیدن به آن دچار مشكل نمی شوند.


 چه كسی توانگر است؟ كسی كه به سهم خود خرسند باشد. 


 چشم دیگران چشمی است كه ما را ورشكست می كند. اگر همه غیر از خودم كور بودند، من نه به خانه باشكوه احتیاج داشتم و نه به مبل عالی.


 وقتی شما نسبت به دیگران مهربان هستید، بدین معناست كه نسبت به خودتان مهربانترید.


 پنبه را از آتش و جوان را از قمار دور نگه دارید. 


 از هزینه های كوچك و غیر ضروری دوری كن. زیرا یك سوراخ كوچك موجب غرق شدن یك كشتی بزرگ می شود.


 رشته محكم سیم موفق می شود و ضربات پی در پی تبر كوچك درخت كهن را از پای در می آورد.


 بی نظمی در كار بدتر از بی خبری از آن است. در كار های زندگی باید به خود اعتماد داشت و بس.


 در زیر خاك به قدر كافی زمان برای خوابیدن داریم. اگر زمان گرانبهاترین چیزهاست، بیهوده صرف كردن آن بدترین كارهاست. زیرا زمانی كه از دست رفت دیگر باز نخواهد گشت. هیچ وقت به گمان آنكه زمان كافی دارید، ننشینید. در عمل خواهید دید كه همیشه زمان، كوتاه و ناچیز است. 


 اگر به شما عشق ورزیده می شود، عشق بورزید و شایسته این عشق باشید. 


 نیكی مقدس ترین وظیفه انسان است؛ بویژه به كسانی كه روزی از آنها بدی دیده است.


 انسان می تواند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب، سه هفته بدون غذا و یك عمر بدون پول زندگی كند، ولی نمی تواند یك لحظه بدون اندیشه و فكر زندگی كند.


 آنكه از شنیدن رفتار نیك همسایه اش رنج می برد، از شنیدن عكس آن شاد می شود و آنان كه از برتری دیگران ناامید هستند، از اینكه دیگران به حدی كوچك شوند كه با آنها برابر گردند، شاد خواهند شد. 


 تجربه به من ثابت كرده است كه در طول بیست و چهار ساعت، كسی نیست كه دست كم پنج دقیقه گرفتار حماقت نشود. فرد عاقل و خوش بخت كسی است كه نگذارد این حماقت از این میزان بیشتر شود.


 ارزش چه چیزی بیشتر از طلاست؟ الماس، چه چیزی از الماس گرانبهاتر است؟ اراده!


 زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.


 برای ثروتمند شدن تنها دانستن راه درآمد كافی نیست، باید راه خرج كردن را هم به خوبی دانست.


 كسی كه ثروتی ندارد، خود را دارد.


 با یك لبخند، همه ی درها به سوی انسان گشوده خواهد شد.


 پیش از آنكه دنبال هوی و هوس بروی، به كیسه پول خودت نگاه كن. 


 آنجا كه ازدواجی بدون عشق صورت می گیرد به یقین، عشقی بدون ازدواج در آنجا رخنه خواهد كرد.


 دشمن كوچك وجود ندارد. 


 اگر مردم با این همه پول كه در راه جنگ خرج می كنند زمین بخرند، ارزانتر از زمین هایی می شود كه به وسیله ی جنگ و خونریزی به دست می آورند.


 نصیحت؟ عاقل ها به آن احتیاجی ندارند و احمق ها آن را نمی پذیرند. 


 دشمنانت را خوب گوش بسپار كه هیچ كس بهتر از آنها عیبهای تو را گوشزد نمی كند.


 انسان، محل اشتباه و فراموشكاری است.


 یك امروز، ارزشِ دو فردا را دارد. 


 آنان كه آزادی را فدای امنیت می كنند، نه شایستگی آزادی را دارند و نه لیاقت امنیت را.


 هیچ وقت به گمان اینكه وقت دارید ننشینید، زیرا در عمل خواهید دید كه همیشه زمان كم و كوتاه است.
طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

در زندگی انسان سه راه دارد:
راه اول از اندیشه می‌گذرد،این والاترین راه است.
راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه است.
و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
عشق می تواند در مكانهای عجیب و غریب پنهان شود می تواند در پس چهرهایی دوستانه مخفی شود.
عشق درست وقتی كه تو انتظارش را نداری می اید عشق می تواند در گوشه ای تنگ و تاریك پنهان شود.
عشق به سمت كسانی كه در جوستجویش هستند می اید عشق می تواند در تلالو رنگین كمان مخفی شود
عشق حتی می تواند در ساختار مولكولی هر چیز نیز رسوخ كند و عشق پاسخی به همه پرسشهاست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
به جای اینکه به تاریکی لعنت بفرستید یک شمع روشن کنید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
نه از خودت تعریف کن و نه بدگویی. اگر از خودت تعریف کنی قبول نمی‌کنند و اگر بدگویی کنی بیش از آنچه اظهار داشتی تو را بد خواهند پنداشت....

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
خودرابه چیزهای كوچك گرفتاركردن ٬ ازكارهای بزرگ بازماندن است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هیچ اندیشه‌ی بدی را در سر یا دل خود جای مده .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اغلب مردم گله‌وار گرد هم می‌نشینند، بی‌آنکه درباره‌ی اوضاع عمومی و تکالیف اجتماعی خود کلمه‌ای به زبان آرند، بلکه تنها از گفتن و شنیدن گفتارهای هزل و یاوه خوشحال و شاد می‌شوند و می‌خندند. به راستی این مردم را به راه راست آوردن، بسیار دشوار است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
من از یاد دادن آنچه یادگرفته بودم، هرگز خسته نشدم. این یگانه خدمت ناچیزی است که نسبت به خودم می‌توان انجام داد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
موفقیت به همان اندازه شكست خطرناك است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آماده شدن برای دستگیری از پیران و وفاداری نسبت به دوستان و مهر ورزیدن به مردم آرزو من است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
با زنی ازدواج کنید که اگر مرد می بود بهترین دوست شما می شد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اطفال بیشتر به دستور و سرمشق محتاجند تا انتقاد و عیب جویی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
زمانیكه دانش یك مرد برای موفقیت كافی است. ولی تقوای او كافی نیست. هر چه را كه او ممكن است بدست آورد دوباره از دست خواهد داد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مرد بزرگ با روی خوش رد می کند و مرد کوچک با روی ترش می پذیرد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 از اشتباهات خود شرمنده نشوید و آن را جرم ندانید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر به خطا رفتی، از برگشتن واهمه نداشته باش . 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
شرافتمند هر چه را می خواهد در خود میجوید و دون و فرمایه در دیگران!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
مرد آزاده پیوسته می كوشد كه در گفتار آهسته و در كردار خود كردار خود تند و سریع باشد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
هر چیزی که در زندگی من یافت می شود نتیجه همکاری و صیمیت زن من است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اگر غذایی نامطبوع بخوری، آبی ناگوار بنوشی و بر خم بازوانت بالین بسازی، هنوز می توانی سرور و شادمانی را بیابی "

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
برگ در هنگام زوال می افتدمیوه در هنگام کمال می افتدبنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد و یا سیبی سرخ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ثروت و افتخاری كه از راه نا مشروع به دست آمده مانند ابری زودگذر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
بردن همه چیز نیست ؛ امّا تلاش برای بردن چرا .

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

قدم تازه ای برداشتن... این چیزی است که مردم بیشتر از آن میترسند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
انسان تنها موجود زنده ای است که نمی‌خواهد آن چه را که هست بپذیرد .

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 تنها آرامش و سكوت، سرچشمه ی نیروی ابدی و جاوید است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 زنان به خوبی مردان می توانند اسرار را حفظ كنند، ولی به یكدیگر می گویند تا در حفظ آن شریك باشند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 كسی كه به خودش دروغ می گوید و به دروغ خودش گوش می دهد، كارش به جایی خواهد رسید كه هیچ حقیقتی را نه از خودش و نه از دیگران تشخیص نخواهد داد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 اگر یك روز، یك ساعت، ناگهان همه چیز بخواهد به یك چیز تبدیل شود، برترین آنها مهر ورزیدن است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 سراسر زمین از بالا به پایین، آكنده از اشك بشر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 دانش بیمناك ترین بلای جان آدمی است... رنج و بدبختی آن از طاعون و قحطی و جنگ بیشتر است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 حقیقت تركیبی است از گریه ها و خنده ها.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 انسان موجودی است كه به همه چیز عادت می كند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


 من معتقدم كه همه ما باید عشق به حیات را دریابیم و زندگی را دوست بداریم.

ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi

انسان آزاد آفریده شده است اما همیشه در زنجیری است که خود بافته است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
افراد سست اراده همیشه منتظر معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند اما افراد قوی ، خود آفریننده معجزه ها و رویدادهای شگفت انگیزند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
سعی کنید همانگونه باشید که می خواهید دیگران شما را (آنگونه) ببینند .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ساده ترین درس زندگی این است ،هرگز کسی را آزار نده.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
آسایش زمان نمیشناسد ،هرگاه خسته شدی بیاسای.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


برای آنکه بتوانیم کسی رادوست داشته باشیم به زمان و آگاهی نیاز داریم . برای دوست داشتن ابتدا باید داوری کرد و برای برتری دادن ،باید نخست سنجید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


به طور کلی اشخاصی که زیاد میدانند ، کم حرف میزنند و کسانی که کم میدانند ، پرحرف هستند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


فحش دلیل کسانی است که حق ندارند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بزرگترین تفاوت انسان و حیوان ،فهم و اندیشه نیست ،بلکه اراده و اختیار اوست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


مردم بدون عشق کورانی هستند که به هیچ وجه به منزل نخواهند رسید.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


میتوان حقیقتی را دوست نداشت ، اما نمیتوان منکر آن شد.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


امید و آرزو آخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

احساس دل ، بالاتر از منطق است.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بیش از سخن گفتن گفتارت را بسنج ، چنان که بیش از کاشتن تخم شخم میزنی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


آنچه بار زندگی را بر دوش ما سنگین تر میسازد ، عموماً زیاده روی در خود زندگی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


انسان از مادر ، آزاده آفریده شد .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
اندیشه های صرفاً ذهنی و کلی ،منشا بزرگترین خطاهای بشرند.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هر پدیده ای زمانی که از دست آفریدگارش بیرون می آید خوب است و همین که بدست انسانها می افتد به تباهی میگراید .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


ایمان داشتن به توانایی های خویش ، نیمی از موفقیت و کامیابی است .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


بهترین وسیله برای جلب محبت دیگران ، نیکی کردن به آنهاست.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


در مقابل همه چیز میتوان مقاومت کرد جز نیکی و خوبی.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


هر کس لطف بهار میخواهد باید دشواری زمستان را تحمل کند.


ادامه مطلب

طبقه بندی: جملات زیبای بزرگان سری(6)، 
نوشته شده در تاریخ 1390/02/6 توسط maziyar mohammadi
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک
قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic